PUBLICATIONS

Differentiation of convalescent animals from those vaccinated against foot-and-mouth disease by a peptide ELISA.

F Shen , P D Chen, A M Walfield, J Ye, J House, F Brown, C Y Wang

1999 Aug 6;17(23-24):3039-49. doi: 10.1016/s0264-410x(99)00148-6.

Effective synthetic peptide vaccine for foot-and-mouth disease in swine.

Chang Yi Wang , Tseng Yuan Chang, Alan M Walfield, John Ye, Ming Shen, Shih Ping Chen, Ming Chang Li, Yeou Liang Lin, Ming Hwa Jong, Ping Cheng Yang, Nancy Chyr, Ed Kramer, Fred Brown

2002 Jun 7;20(19-20):2603-10. doi: 10.1016/s0264-410x(02)00148-2.

Synthetic luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) vaccine for effective androgen deprivation and its application to prostate cancer immunotherapy

Connie L Finstad 1, Chang Yi Wang, Jacek Kowalski, Meilun Zhang, Ming Lie Li, Xuan Mao Li, Wei Guo Xia, Maarten C Bosland, Krishna K Murthy, Alan M Walfield, Wayne C Koff, Timothy J Zamb

2004 Mar 12;22(9-10):1300-13. doi: 10.1016/j.vaccine.2003.08.044.

Site-specific peptide vaccines for immunotherapy and immunization against chronic diseases, cancer, infectious diseases, and for veterinary applications

Chang Yi Wang , Alan M Walfield

2005 Mar 18;23(17-18):2049-56. doi: 10.1016/j.vaccine.2005.01.007.

Site-specific UBITh amyloid-beta vaccine for immunotherapy of Alzheimer's disease.

Chang Yi Wang, Connie L Finstad, Alan M Walfield, Charles Sia, Kenneth K Sokoll, Tseng-Yuan Chang, Xin De Fang, Chung Ho Hung, Birgit Hutter-Paier, Manfred Windisch

2007 Apr 20;25(16):3041-52. doi: 10.1016/j.vaccine.2007.01.031. Epub 2007 Jan 19

UB-311, a novel UBITh® amyloid β peptide vaccine for mild Alzheimer's disease.

Chang Yi Wang, Pei-Ning Wang, Ming-Jang Chiu,Connie L. Finstad, Feng Lin, Shugene Lynn, Yuan-Hung Tai, Xin De Fang,a Kesheng Zhao, Chung-Ho Hung, Yiting Tseng, Wen-Jiun Peng, Jason Wang, Chih-Chieh Yu, Be-Sheng Kuo, and Paul A. Frohnac

2017 Jun; 3(2): 262–272. doi: 10.1016/j.trci.2017.03.005